GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘI DU LỊCH CÔ TÔ

1. Tên tiếng Việt: Hội Du lịch Cô Tô
2. Tên tiếng Anh: Co To Tourism Association
3. Tên viết tắt: CTA
4. Tôn chỉ, múc đích, nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội du lịch
✅ Hội Du lịch Cô Tô là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Cô Tô.
✅ Mục đích của hội là tập hợp, liên kết các Hội viên để hợp tác, hỗ trợ nhau trong kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển du lịch theo hướng bền vững, chia sẻ lịch ích cho cộng đồng, tăng khả năng cạnh tranh với các địa phương du lịch khác, cùng nhau góp sức phấn đấu cho sự nghiệp phát triển du lịch Cô Tô nói riêng và Du lịch Quảng Ninh nói chung.
✅ Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng
🌏 Trụ sở của Hội được đặt tại: khách sạn Hùng Phương, khu 4 thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.
⚖️ Chủ tịch Hội Du lịch: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, số điện thoại: 0987.346.258. Thư ký Hội: Đồng chí: Phạm Thị Măng, số điện thoại: 0328.598.120
🛑 Tuyên truyền để Hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô về xây dựng, phát triển ngành Du lịch Việt nam, Quảng Ninh nói chung và Du lịch Cô Tô nói riêng. Đại diện cho Hội viên kiến nghị với UBND huyện, các phòng, ban có liên quan về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ngành du lịch; bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của Hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành Du lịch Cô Tô và của Hội viên theo thẩm quyền của Hội. Hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh du lịch trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, tư vấn phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hỗ trợ trong công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ nhân viên các Hội viên; đoàn kết giúp đỡ nhau trong khó khăn. Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và Hội viên của Hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức; cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến du lịch để Hội viên tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bền vững. Phối hợp với các tổ chức liên quan trong và ngoài huyện nhằm mục đích thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội.
🛑 Tổchức các Hội nghị, Hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các Hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, tư vấn, cung cấp thông tin liên quan, định hướng, tầm nhìn dài hạn đến du lịch cho các Hội viên. Phối hợp với các tổ chức, tổ chức hoạt động hỗ trợ trong công tác đào tạo, dịch vụ, tư vấn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội, hợp tác, thiết lập và phát triển mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp thành viên trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và các bên cùng có lợi. Tập hợp, nghiên cứu và tham khảo ý kiến các Hội viên để phản ảnh, đề xuất với các cơ quan nhà nước về những vấn đề liên quan đến sản xuất, hoạt động kinh doanh của các Hội viên. Tổ chức các hoạt động tham quan du lịch, khảo sát, xúc tiến tìm hiểu thị trường trong nước và quốc tế và các khu vực có tiềm năng phù hợp; tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm giới thiệu sản phẩm của các Hội viên theo quy định của pháp luật. Phát triển Hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng và phát triển các mối quan hệ của Hội viên với các tổ chức, cá nhân trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và vị thế của Hội. Xuất bản Tập san, các tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành du lịch về xây dựng, phát triển du lịch, phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Thực hiện các quyền hạn khác của tổ chức Hội theo quy định của pháp luật.